Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang MoneyCat consulting (ang "Kompanya") ay isang information technology based na loan services provider na maaaring i-access sa:  https://moneycat.ph/  (ang "website" o ang "platform") na nagbibigay, namamahala at nagpapatakbo ng website para sa mga gumagamit nito.

Sa pamamagitan ng paggamit ng Website, kinikilala mo na iyong binasa at naunawaan, at tinanggap mo nang walang pasubali at ikaw ay sumang-ayon na masaklaw ng lahat ng mga tuntunin at kundisyon (ang "Mga Tuntunin at Kundisyon") sa ibaba, maging o hindi man ikaw ay isang rehistradong miyembro ng Website.

1. Komposisyon ng mga Tuntunin at Kondisyon

Kasama din sa mga Tuntunin at Kondisyon na ito ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin na tumutukoy sa:
(a) Mga patakaran sa pagkapribado at mga kinakailangan sa proteksyon ng data. Ang anumang personal o iba pang sensitibong impormasyon na may kaugnayan sa sinumang gumagamit ng Platform ay kokolektahin, ipoproseso, itatago at ililipat para sa lehitimong layunin o mga layunin alinsunod at ayon sa sumasaklaw na mga batas ng Republika ng Pilipinas hinggil sa proteksyon sa pagkapribado ng data.
(b) Mga tuntunin at kondisyon ng Lender. Ang mga gumagamit ng platform bilang lenders ay sasailalim sa kasunduan sa pagtanggap ng serbisyo kaugnay sa mga serbisyo sa pagpapahiram ng pera gamit ang Platform at mga tuntunin at kondisyon ng lender.
(c) Dokumentasyon ng Borrower. Ang mga gumagamit ng platform bilang borrower ay sasailalim sa kasunduan sa pagtanggap ng loan na nagpapatunay sa mga karapatan at obligasyon sa pagitan ng lender at borrower.

2. Mga pagbabago sa mga Tuntunin & Kondisyon

1. Komposisyon ng mga Tuntunin at Kondisyon

Ang mga Tuntunin at Kondisyon ay maaring magbago anumang oras at ayon sa pagpapasya ng Kompanya at hindi kailangangang mag abiso sa mga gumagamit ng Website na ito. Anumang at lahat ng mga pagbabago ay agad na ilalathala sa Website bilang pagsunod sa pag-uutos na abisuhan ang lahat ng mga rehistradong gumagamit ng Platform at magiging epektibo sa petsa na tinukoy sa bagong bersyon ng mga Tuntunin at Kondisyon at/o abiso, kung naaangkop. Anumang karagdagang paggamit ng Platform kasunod sa paglalathala ng nabagong bersyon ng mga Tuntunin at Kondisyon ay ituturing na pagtanggap sa binagong Mga Tuntunin at Kundisyon.

4. Rehistrasyon

3. Mga lugar na saklaw

Ang Website ay dinisenyo at ipinagpalagay na magbibigay ng mga information technology-based na serbisyong pinansyal sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Gayunman, ang Website ay maaaring i-access at bukas para sa pangkalahatang paggamit sa buong mundo, samakatuwid, ang ilan sa mga nilalaman ng Website ay maaaring hindi angkop o wasto para sa naturang paggamit sa labas ng Republika ng Pilipinas.

4. Rehistrasyon

Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng rehistrasyon sa loob ng Platform, maging lender man o borrower, iyong ipinapakita at tinitiyak na ang:

(a) impormasyon, mga deklarasyon, mga dokumento, mga representasyon at garantiyang ginawa, ibinigay o pinatunayan ng anumang mga dokumento na isinumite sa loob ng Platform ay, at patuloy na magiging totoo, tama at wasto sa lahat ng pagkakataon at susunod sa naaayong mga batas at regulasyon sa lahat ng oras;

(b) ikaw ay may legal na kakayahan at kapangyarihan masaklaw ng isang kontrata (pribadong indibidwal na dapat ay nasa 18 taong gulang);

(c) kung ikaw borrower, dapat ikaw ay isang indibidwal na mamamayan ng Pilipinas at naninirahan sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas;

(d) in the case of a lender, only its own money shall be used to provide loans within the Platform pursuant to the Terms & Conditions and the lender’s terms and conditions;

(e) agad na pagIbibigay ng abiso sa Platform kung may pagbabago sa isa sa mga sumusunod na detalye: tirahan o address ng negosyo, numero ng telepono at e-mail address; at

(f) kapag nakumpleto ang rehistrasyon sa loob ng Platform, ipinahahayag mo ang iyong buong pahintulot na tumanggap ng marketing content mula sa Kompanya sa pamamagitan ng mga email, text message, tawag, mobile application o iba pang mga paraan ng komunikasyon. Gagamitin ng Kompanya ang detalye ng mga kontak na nakasaad nang ikaw ay magparehistro bilang isang user.

May karapatan ang Platform na tanggihan ang mga application sa pagrehistro bilang isang lender o bilang isang borrower sa sarili nitong pagpapasiya.

Privacy policy disclosed on the Website must be accepted to complete the registration within the Platform. Privacy policy stipulates Platform’s policies on privacy rights regarding collection, use, storage, processing, disclosure and security of users’ information when you use the Website. This Privacy Policy applies to all personal and sensitive information processed through the Website.

5. Paggamit ng website

Ang paggamit ng Website ay nangangailangan ng matatag at tuloy-tuloy na Internet access, at maaari ring mangailangan ng mga periodic hardware o software update. Anuman, at lahat ng mga bayad at singil (kabilang ang bayad sa telekomunikasyon, data, atbp.) na babayaran kaugnay sa paggamit ng Website ay dapat sagutin ng user.

Sa pamamagitan ng paggamit ng Website kinukumpirma mo na kumikilos ka para sa iyong sarili at sa iyong mga interes. Kung ginagamit mo o may mga plano kang gamitin ang Website sa ngalan o interes ng sinomang third party (mga benepisyaryo) dapat ay agad mong ihinto ang paggamit sa Website.

Ang website ay maaari lamang gamitin para sa limitadong gawain na nakasaad rito. Ang Website ay hindi maaaring gamitin para sa mga sumusunod na gawain:

(a) ilegal o labag sa batas na mga gawain;

(b) pagkolekta at/o pagnanakaw ng data mula sa Website, kabilang ang, bukod sa iba pang bagay, personal na data ng iba pang mga user ng Website;

(c) nakakaapekto sa performance ng Website, sa anumang paraan;

(d) pagkagambala ng mga operasyon ng Website, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa paggamit ng mga special code o software para manipulahin o baguhin ang mga function na magagamit sa website; at

(e) iba pang mga gawain na maaaring makapinsala sa mga imprastraktura ng Website at mga pasilidad nito.

Ang mga oras sa pagpapatakbo ng Website ay maaaring magbago alinsunod sa mga kailangang gawin sa mandatory maintenance, kung saan ang lahat ng mga user ay sasabihan nang maaga.

Anuman at lahat ng mga instruksyon na tinanggap mula sa rehistradong account ng user ay itinuturing na tama at wasto. Gayunman, may Karapatan ang Platform sa sarili at ganap na desisyon nito na suspindihin ang mga aktibidad sa iyong account kung ang nasabing mga instruksyon ay hindi ganap na malinaw, kulang sa kinakailangang impormasyon, walang mapagkakakilanlan, o iba pang mga batayan na itinuturing na likas na labag sa batas o kung ang account ay ipinapanukalang makokompromiso.

6. Mga karapatan sa pag-aaring intelektwal

Pag-aari ng Kompanya o lisensyado ito upang gamitin, hangga't naaangkop, ang lahat ng karapatan sa kopyang intelektwal na nasa Website, mga nilalaman at lahat ng mga nakalthala roon.

Anumang paggamit ng Website o pagrehistro dito ay maaaring hindi ituring na legal na mga batayan para sa paglilipat ng anumang uri ng mga karapatang sa pag-aaring intelektwal o ang paglilisensya nito. Sa kabila ng mga layunin, lahat ng trademark, mga nilalamang pangalan at biswal, at tekstwal ay maaari lamang gamitin kung may nakasulat na awtorisasyong pauna nang nakuha mula sa kompanya.

May karapatan ang Kompanya na gawin ang kinakailangang legal na aksyon at mga remedyo kaugnay sa anumang paglabag sa loob ng kasunduang ito.

7. Nilalaman

Kung gagamitin mo ang aming mga feature na nagpapahintulot sa iyo para makapag-upload ng anumang nilalaman sa Website, ikaw ay ganap na responsable para sa nilalaman nito at iyong ipinapakita at ginagarantiyahan na kinolekta mo ang anuman at lahat ng kinakailangang pahintulot, permiso at karapatan mula sa naglahad ng naturang impormasyon (kabilang, ngunit hindi limitado sa personal na data at mga detalye ng sinoman mga third party na ipinakita doon).

May karapatan ang Kompanya sa sarili at ganap na desisyon nito na alisin ang anumang mga impormasyon, dokumento o anumang iba pang nilalaman na na-upload sa pamamagitan ng Platform kung ang mga impormasyon, dokumento o anumang iba pang nilalaman ay lumalabag sa mga Tuntunin at Kondisyon na ito o anumang iba pang naaangkop na mga batas, o maaaring lumabag o magkompromiso sa mga karapatan at obligasyon ng sinomang third party. Ang nasabing mga impormasyon, dokumento o anumang iba pang nilalaman ay

(a) hindi naglalaman ng mapanirang-puri, may diskriminasyon o nakaiinsultong nilalaman;

(b) hindi naglalaman ng pananalitang may galit, pornograpiya o pangingikil/pagbabanta, pagsusugal, karahasan, o maling paggamit ng mga narkotiko, mga sangkap na nakaaapekto sa pag-iisip o iba pang mga sangkap na nakaka-adik, o humihikayat sa publiko na gumawa ng karahasan o iba pang mga gawain na labag sa batas;

(c) hindi lumalabag sa anumang mga Karapatan sap ag-aaring intelektwal ng sinomang partido;

(d) may posibilidad na manloko sa ibang tao o magpanggap bilang ibang tao o ilarawan ang iyong pagkakakilanlan o iyong affiliate sa sinoman sa ilegal;

(e) nagbibigay ng impresyon na ang nilalaman ay nagmula sa Kompanya (may kaugnayan sa nilalaman na hindi galing sa Kompanya); o

(f) lumalabag sa mga legal na obligasyon ng sinomang mga third party, tulad ng mga obligasyon sa kontrata o mga obligasyon sa pagiging kompidensiyal.

Sa pamamagitan ng pag-upload ng anumang mga dokumento o nilalaman sa website, binibigyan mo ng mga karapatan na gamitin, kopyahin, i-save, ilathala, baguhin, at ipamahagi ang mga na-upload na nilalaman sa mga third party na gawin ang aming mga karapatan at obligasyon na serbisyuhan ka bilang digital information technology-based platform. May karapatan kang bawiin ang mga na-upload na dokumento o nilalaman sa anumang oras. Gayunpaman, ang anumang mga karapatan na ipinagkaloob mo sa amin na tinukoy sa itaas ay mananatiling mabisa matapos ang naturang pagbawi maliban kung partikular na nagkaroon ng kahilingan.

8. Limitasyon ng responsibilidad

Ang Kompanya ang nagbibigay, namamahala at nagpapatakbo ng Platform sa pagitan ng mga rehistradong user. Ang relasyon sa pagpapahiram sa pagitan ng mga lender at borrower ay itinakda sa kani-kanilang kasunduan sa loan na isinagawa ng bawat partido. Inaasikaso ng Kompanya ang mga pangangailangan at reklamo ng bawat rehistradong user.

Maaaring hindi magbigay ang Kompanya ng anumang garantiya o seguridad sa anumang kitang nalikom gamit ang Platform. Ang Kompanya ay walang pananagutan sa anumang mga desisyon na ginawa ng sinomang rehistradong user kapag gumagamit ng Platform.

Kung magkaroon ng paglabag sa anumang mga representasyon o garantiya na binanggit sa itaas, ang Kompanya ay dapat bayaran sa pinsala sa anumang kaso.

Ang Website ay maaaring maglaman ng mga typograpical error, iba pang mali o kakulangan, at ikaw ay sumasang-ayon na kami ay aalisan ng anumang legal na pananagutan sa mga naturang pagkakamali o kakulangan.

 

9. Kompensasyon

Sa pamamagitan ng paggamit sa Website o Platform, iyong pinahihintulutan ang saklaw na pinapayagan ng batas na kami, ang aming mga direktor, manager, officer, affiliate, ahente, contractor, licensor, o sinomang itinalaga ay babayaran ng pinsala at hindi idadawit sa anumang mga reklamo mula sa iyong paglabag sa mga Tuntunin at Kondisyon o sa mga serbisyiong ginamit mo sa loob ng Platform o aming aksyon bilang bahagi ng aming imbestigasyon sa naturang paglabas mo sa mga Tuntunin at Kondisyon na ito o bilang resulta sa mga nalaman o desisyon ayon sa resulta ng imbestigasyon.

10. Terminasyon

Iyong kinikilala at sumasang-ayon ka na may karapatan ang Kompanya sa sarili at ganap na desisyon nito na alisin ang iyong account na nasa loob ng Platform, limitahan ang iyong access dito at tapusin ang lahat ng relasyon sa iyo kapag nagkaroon ng anumang paniniwala na ikaw ay lumabag sa mga Tuntunin at Kondisyon.

Maaari mong itigil ang mga Tuntunin at Kondisyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng written notice 7 (pitong) araw na may pasok bago ang nasabing terminasyon kung wala kang natitirang mga loan (kung ikaw ay isang borrower) o kung may mga dapat pang tanggapin (kung ikaw ay isang lender). Lalo na para sa isang lender, sa panahon ng terminasyon, ang mga pondo ng loan na iyong ibinigay ay ibabalik alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon. Matapos ang terminasyon ng mga Tuntunin at Kondisyon, hindi maaaring obligahin ang Kompanya na magbigay ng anumang access sa impormasyon tungkol sa mga nakaraang aktibidad sa loob ng Platform.

11. Komunikasyon at elektronikong dokumento

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro bilang isang lender o bilang isang borrower, ikaw ay sumasang-ayon na lahat ng komunikasyon sa pagitan mo at ng Kompanya na may kaugnayan sa mga serbisyong ibinigay sa pamamagitan ng Platform ay gagawin gamit ang iyong mga detalye ng contact ayon sa nakasaad nang ikaw ay magparehistro bilang isang user. May karapatn ang Kompanya na tukuyin ang pinaka-naaangkop na paraan ng komunikasyon. Maaari ring makipag-ugnayan sa iyon ang Kompanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga partikular na publikasyon sa Platform.

Ikaw ay sumasang-ayon na tanggapin ang lahat ng mga dokumento, abiso at kasunduan na ipinadala gamit ang mga elektronikong channel sa pamamagitan ng Platform at iyong kinikilala na ang naturang mga paghahatid ay itinuturing na may bisa at may parehong legal na kapangyarihan at resulta tulad ng pisikal na paghahatid. Lahat ng mga kasunduan, dokumento, abiso at kasunduan na ipinadala gamit ang mga electronikong channel sa pamamagitan ng Platform ay isinasagawa sa paraaang elektroniko o kaya ay may mga digital na pirma at may parehong legal na kapangyarihan at resulta. Ang anumang pag-apruba na binigay mo sa paraang elektroniko ay legal na sasaklaw sa iyo bilang user ng serbisyo

12. Paggamit ng cookies at iba pang katulad na teknolohiya

Ang Website ay gumagamit ng teknolohiya ng HTTP cookies. Ang cookies ay isang maliit na file ng impormasyong nakasulat at nakatago sa iyong elektronikong device mula sa website na iyong binisita, para makilala ka ng Website sa susunod mong mga pagbisita. Ginagamit ang cookies para sa ilang mga bagay, tulad ng pagtatabi sa iyong mga preperensya, halimbawa, para piliin ang lengguwahe, para hindi mo na kailangang punan ang parehong impormasyon tuwing bibisitahin mo ang isang website, para malaman ang pattern ng iyong pagbisita, para mapabuti ang performance ng website, at para suriin ang pagiging epektibo ng amint pagsisikap sa marketing. Maaari mong ipatigil o hindi paganahin ang cookies o iba pang katulad na teknolohiya sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na pagsasaayos sa iyong mga electronikong device o mga browser.

13.Link sa website ng third party

Ang Website ay maaaring maglaman paminsan-minsan ng mga link para sa mga website ng third party na hindi na kayang kontrolin ng Kompanya. Walang pananagutan ang Kompanya sa anumang impormasyon at nilalaman ng mga naturang website at maaaring hindi nito magarantiyahan ang proteksyon at pagiging kompidensyal ng iyong impormasyon na ibibigay mo sa mga naturang website.

14. Miscellaneous

Hindi mo maaaring ilipat ang iyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng mga Tuntunin at Kondisyon sa sinomang third party nang walang paunang pahintulot na isinulat ng Kompanya. Maaaring ilipat ng Kompanya ang mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng mga Tuntunin at Kondisyon sa sinomang third party kahit walang pahintuloy mula sa iyo.

Kung ang anumang probisyon ng mga Tuntunin at Kondisyon ay mawawalan ng bisa, hindi ito magkakaroon ng epekto sa bisa ng iba pang mga probisyon ng mga Tuntunin at kondisyon.

Ang mga Tuntunin at Kondisyon na ito ay walang kahit anog probisyon na magtuturing o bubuo ng partnership o joint venture sa pagitan mo at ng Kompanya.

Ang mga Tuntunin at Kondisyon ay epektibo anuman ang iyong paraan ng pag-access sa Platform (kabilang ang pag-access gamit ang Website o mobile application).

The Terms & Conditions apply regardless of how you access to the Platform (including access through the Website or mobile application).

15. Mga batas na iiral at resolusyon sa hindi pagkakaunawaan

Ang mga Tuntunin at Kondisyon at ang mga bagay na ipinatutupad dito ay saklaw ng mga batas ng Republika ng Pilipinas.

Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaang magmumula o may kaugnayan sa mga Tuntunin at Kondisyon, ang mga bagay na ipinatutupad dito ay eksklusibong reresolbahin sa pamamagitan ng arbitrasyon sa ilalim ng mga batas, patakaran, at hurisdiksyon ng arbitrasyon ng Republika ng Pilipinas.

Ang aplikante ay sumasang-ayon na ang KOMPANYA, direkta man o sa pamamagitan ng mga Partner nito, ang kumolekta, kumuha, mag-proseso, gumamit at magtago ng kanyang personal na data tulad ng pangalan, edad, mga larawan, mga fingerprint, at iba pang biometric data (hal., pagkilala ng mukha at pagkilala ng boses), (mga) numero ng mobile, data ng paggamit ng mobile phone, mga detalye ng trabaho, kita, pinansyal na data, pinasyal na katangian, credit standing, tala ng pagbabayad ng loan, at iba pang impormasyon na kinakailangan sa application form. Ang personal na data ng aplikante ay ipoproseso para sa pagsisiyasat sa credit, pagpupuntos ng credit, data analytics, koleksyon, awtomatikong pagproseso ng loan, pagkolekta, data profiling, direktang pagma-market ng mga produkto at mga serbisyo ng mga Partner.

LOADING...